STK I.M.B. s.r.o.CENNÍKKONTAKT

Kategórie vozidiel

Rozdelenie vozidiel.

Zákon NR SR č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov nekorších predpisov stanovuje nasledovné rozdelenie kategórií.

1. Rozdelenie vozidiel

2. Kategórie vozidiel L

3. Kategórie vozidiel M

Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich sa členia na:

Pri rozhodovaní o zaradení vozidla do kategórie M a N sa považuje za miesto na prepravu osôb miesto pre osobu sediacu, ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pričom nie je rozhodujúce, či sedadlo na tomto mieste je alebo nie je umiestnené.

4. Kategórie vozidiel N

Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru sa členia na:

5. Kategórie vozidiel O

Prípojné vozidlá (vrátane návesov) sa členia na: