STK I.M.B. s.r.o.CENNÍKKONTAKT

Informácie o emisnej kontrole

Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725 / 2004 Z. z.a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných MDPT SR.

Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje

Druhy technických kontrol

Základným druhom technickej kontroly je technická kontrola pravidelná. Technické kontroly sa členia na: